Tyto stránky jsme vytvořili proto, abychom pomohli zvýšit zájem dětí o přírodu, o přírodní vědy a motivovali je k pozdějšímu studiu přírodovědných a technických oborů. K tomu jsme si stanovili tři základní cíle:

  1. Vrátit dětem zájem o okolní svět a o to, co se v něm děje (chemie, fyzika, biologie, ekologie), motivovat je k bádání, prožívání reality při zapojení více smyslů
  2. Pomoct učitelům udělat předměty a výuku zajímavější, efektivnější, pomoc jim s pomůckovo-materiálním zabezpečením výuky.
  3. Dát náplň volnočasovým aktivitám dětí během roku a během prázdnin a společně prožitému času rodičů a dětí.

Záměr a poslání

Tyto stránky jsou určeny přímo nebo za asistence pedagoga:

  • dětem z mateřských škol
  • žákům přípravných tříd škol základních
  • žákům 1. stupně ZŠ
  • všem zvídavým dětem
  • učitelům MŠ a ZŠ
  • organizátorům kroužků a mimoškolních aktivit
  • všem rodičům, kterým není lhostejný rozvoj jejich dětí